Juridiskais paziņojums

Egis Pharmaceuticals Ltd. tīmekļvietnes (tālāk tekstā “Vietnes”) izmantošanas noteikumi un nosacījumi 

Apmeklējot Vietni, jūs piekrītat ievērot Personas datu aizsardzības un sabiedriskās nozīmes datu publicitātes likuma, Autortiesību likuma un citu piemērojamo likumu un noteikumu prasības.

Apmeklējot Vietni un pārlūkojot tās saturu un lapas, jūs bez jebkādiem ierobežojumiem vai atrunām piekrītat šajā paziņojumā aprakstītajiem lietošanas noteikumiem.

Izmantojot Vietni, jūs piekrītat lietošanas noteikumiem neatkarīgi no tā vai esat vai neesat tos izlasījis. Lietošanas noteikumu ignorēšana lietotāju neatbrīvo no atbildības. Uzņēmums Egis Pharmaceuticals Ltd. vislielāko uzmanību pievērš Vietnes apmeklētāju iesniegto datu aizsardzībai, lai garantētu apmeklētāju pašnoteikšanās tiesības attiecībā uz informāciju un lai panāktu pārlūkošanas drošumu, tādēļ ir veikti nepieciešamie tehniskie, drošības un organizatoriskie pasākumi.

Par personas datu apstrādi uzņēmumā Egis Pharmaceuticals Plc vairāk varat izlasīt šeit: https://hu.egis.health/adatvedelem.

Atbildības ierobežojumi 

Egis Pharmaceuticals Ltd. tīmekļvietnes apmeklētāji un pakalpojumu izmantotāji piekrīt, ka:

·            vietne jebkurā nolūkā tiek apmeklēta pēc brīvas izvēles, uz savu risku un atbildību, un ka jebkura ar Vietnes starpniecību lejupielādētā un iegūtā informācija tiek izmantota brīvprātīgi, pēc paša ieskatiem un uz savu risku;

·            Egis Pharmaceuticals Ltd. un Vietnes veidotāji un operatori nebūs atbildīgi ne par kādām kļūdām, zaudējumiem vai kaitējumu, ko var būt radījusi Vietnes apmeklēšana vai izmantošana;

·            uzņēmums Egis Pharmaceuticals Ltd. nebūs atbildīgs ne par kādiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kaitējumu vai izmaksām, kas radušās Vietnes nepareizas darbības vai tās pārtraukumu dēļ vai saistībā ar saturu un datiem un citu informāciju, kas pieejama vietnē vai ar tās starpniecību, arī (bet ne tikai) saistībā ar satura, datu un citas informācijas precizitāti, aktualitāti, pilnīgumu, ticamību, noderību konkrētam nolūkam, drošumu vai pareizību.

·            Egis Pharmaceuticals Ltd. patur tiesības periodiski un bez paziņošanas grozīt Vietnes saturu vai pilnībā vai uz laiku pārtraukt dažu vai visu savu pakalpojumu sniegšanu;

·            vietnē var būt saites uz citām tīmekļvietnēm, kuru izmantojamību uzrauga uzņēmums Egis Pharmaceuticals Ltd., tomēr pilnībā atsakās no jebkādas atbildības par to saturu un jebkādiem to izmantošanas radītiem zaudējumiem vai kaitējumu;

·            viss Vietnē publicētais saturs ir tikai informatīvs, un tas nekādos apstākļos nav uztverams kā padomi vai ieteikumi, kā arī nevar kalpot par jebkuru lēmumu vai rīcības pamatojumu. Minētais attiecas arī (bet ne tikai) uz medicīnisko informāciju, kas nevar aizstāt pareizus medicīniskus ieteikumus kopā ar izvērstu informāciju.

Autortiesības un saziņa ar apmeklētājiem

Visu Vietnē sniegto informāciju, arī visu informāciju par Vietnes kopējo dizainu un būtību, kā arī visus attēlus un tekstus, aizsargā autortiesības un rūpnieciskā īpašuma aizsardzības likums. Piemērojamo tiesību vienīgais īpašnieks ir Egis Pharmaceuticals Ltd.

Jūs varat lejupielādēt Egis Pharmaceuticals Ltd. vietnē esošo informāciju un to saskaņā ar Autortiesību likumu jebkādā veidā izmantot tikai savām personiskajām vajadzībām, un tā nedrīkst tieši vai netieši kalpot finansiāla ieguvuma radīšanai vai vairošanai. Visai šādā veidā izmantojamajai informācijai un datiem obligāti jāpievieno attiecīgas norādes uz autortiesībām un citām tiesībām uz intelektuālo īpašumu. Citējot jebkurus bezmaksas vietnē pieejamos literatūras avotus vai zinātniskos darbus, jānorāda to avoti un autori.

Ne jums, ne kādai trešajai pusei nav atļauts publicēšanai vai izmantošanai komerciāliem nolūkiem daļēji vai pilnībā izmantot vai grozīt Vietnes saturu, ja nav rakstiski saņemta Egis Pharmaceuticals Ltd. piekrišana.

Nekāda šajā Vietnes portālu sistēmā iekļautā informācija par prečzīmēm, patentiem, citām īpašumtiesībām un izstrādājumiem, arī ar saišu starpniecību pieejamā informācija, nav nekādā veidā uzskatāma par jums piešķirtām tiesībām vai licenci. Egis Pharmaceuticals Ltd. vietnes apmeklētājiem nepiešķir un nenodod nekādas savas tiesības.

Vietnē redzamie nosaukumi, patentētie nosaukumi un domēnu nosaukumi ir Egis Pharmaceuticals Ltd. īpašums, un mēs paturam visas tiesības uz tiem, un tos nav atļauts izmantot uzņēmējdarbības nolūkiem.

Egis Pharmaceuticals Ltd. nedod nekādas garantijas attiecībā uz trešajām pusēm piederošu informāciju. Šādas informācijas lejupielādēšanai un izmantošanai jāsaņem īpašnieka (trešās puses) piekrišana.

Vietnes saturs un augšupielādētā informācija tiek nepārtraukti uzraudzīta, lai atfiltrētu ētikas principiem neatbilstošu informāciju, aizsargātu trešo pušu tiesības un izpildītu likumu un noteikumu prasības. Vietnes operatoram ir tiesības izdzēst visu nesaskaņoto saturu. Izmantojot vietni, jūs piekrītat, ka nav atļauts augšupielādēt kādus nelikumīgus datus vai informāciju, turklāt jūs piekrītat, ka jums saistībā ar iepriekšminēto iestāsies atbildība.

Ja nav saņemta mūsu rakstiska piekrišana, ir stingri aizliegts ievietot jebkādas saites vai izcelt lapas, izņemot saites uz mūsu mājaslapu.

Vietni kontrolē un tās operators ir Egis Pharmaceuticals Ltd. (1106 Budapest, Keresztúri út 30-38).

Contact: mailbox@egis.hu

 

WarningJūsu pārlūkprogramma ir novecojusi. Lūdzu, izmantojiet atjauninātu versiju! Chrome || Firefox